Activities

Circle Time

ကေလးမ်ားႏွင့္ ဆရာ/မ မ်ားအၾကား ခ်စ္ခင္ ရင္းႏွီးမႈသည္ ကေလး သူငယ္ မ်ား၏ ဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးတြင္ အေရးပါ အရာေရာက္ သည္ႏွင့္ အညီ Circle Time တြင္ အေထြေထြ ဗဟုသုတမ်ား ေမးျမန္းျခင္း၊ သင္ၾကားၿပီး သင္ခန္းစာ မ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ ေမးခြန္းထုတ္ျခင္း၊ ကေလးမ်ားမွ မိမိတို႔၏ ခံစားခ်က္ႏွင့္ ထင္ျမင္ ယူဆခ်က္ မ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိေစျခင္း၊ ကေလးတုိ႔ လိမၼာ ေရးျခား ရွိေစဖို႔ ႏွင့္ ယဥ္ေက်း ပ်ဴငွာစြာ စကားဆုိတတ္ ေစရန္ သင္ၾကား ျပသျခင္း တုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ ေပးၾကသည္။

Assembly Time

ဤအခ်ိန္တြင္ Class ေပါင္းစံုမွ ကေလးမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ class မွ Assembly Room ဆီသုိ႔ တန္းစီ ၀င္ေရာက္ၿပီး စုေ၀းၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ပညာေရး အေထာက္အကူျပဳ ကဗ်ာ၊ ေတးသီခ်င္းမ်ားအား Class အလိုက္ သီဆုိသရုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ အားလံုးတစုတေ၀း သီဆုိ သရုပ္ေဆာင္ ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ Listening Skill ႏွင့္ Speaking Skill တို႔ကုိ တိုးတက္ေစသည့္ အျပင္ ေ၀ါဟာရကိုလည္း ႂကြယ္၀တိုးတက္ေစသည္။

Study Time

Study Book မ်ားစြာရွိသည့္အနက္ ကေလးမ်ား၏ အသက္အ႐ြယ္အလိုက္ သင့္တင့္ ေလွ်ာက္ပတ္မည့္ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ ဆရာ/မမ်ားမွ ေ႐ြးထုတ္ေကာက္ႏုတ္ သင္ၾကား ေပးသည္။ သင္ၾကားေသာ ဘာသာရပ္မ်ားတြင္ English, Maths, Science ႏွင့္ History ဘာသာရပ္မ်ား ပါ၀င္သည္။

Tracing Time

စာေရးျခင္း အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ မရင္းႏွီးေသးေသာ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ Tracing Time ကုိ သီးသန္႔ထားရွိသည္။ ေရွးဦးစြာ ခဲတံကုိ စနစ္တက် ကိုင္တြယ္တတ္ေစရန္ သင္ၾကားေပးၿပီးေနာက္ မ်ဥ္းေျဖာင့္၊ မ်ဥ္းေကြး တုိ႔မွစ၍ အကၡရာ စာလံုးမ်ား အားလံုးကုန္သည္ထိေအာင္ နည္းစနစ္မွန္ကန္စြာ ေရးသားတတ္ေစရန္ အနီးကပ္ ၾကပ္မတ္ သင္ၾကားေပးသည္။

Free Drawing

ကေလးတုိ႔အား Free Drawing အခ်ိန္ေပးျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးသည့္ အရာမ်ား၊ မိမိတို႔ လိုခ်င္မက္ေမာသည့္ အရာမ်ားႏွင့္ အျခားစိတ္တြင္ လႊမ္းမိုးေနေသာ အရာမ်ားစြာတုိ႔ကို ရုပ္ပံုတစ္ခုအျဖစ္ ပံုေဖာ္ျပတတ္ၾကသည့္ကေလးတုိ႔၏ သဘာ၀ကုိ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ထင္ရွားစြာ ေတြ႔ျမင္ရသည္။

Play Time

အဆက္မျပတ္ေလ့လာသင္ယူျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ ၿငီးေငြ႔မႈကုိ ပေပ်ာက္ေစျခင္းငွာ အခ်ိန္တခုႏွင့္ တခုၾကားတြင္ Play Time ကုိ ထည့္သြင္း ေပးေလ့ရွိသည္။ Play ground တြင္ သြားေရာက္ ကစားျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ အခန္းတြင္း ခဏတာ လြတ္လပ္စြာ ေဆာ့ကစား ခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။

Lunch Time

ကေလးငယ္မ်ားသည္ အစားအစာ စားေသာက္ရာတြင္ ကုိယ့္အား ကုိယ္ကုိး တတ္ေစရန္ႏွင့္ မိမိဘာသာ စနစ္က်နစြာ စားတတ္ ေသာက္တတ္ေစရန္ Lunch Time တြင္ ၾကပ္မတ္ သင္ၾကားေပးသည္။

Movie Time

လက္ေတြ႔ သရုပ္ေဖာ္ျပသရန္ မလြယ္ကူေသာ အေၾကာင္းအရာ ဗဟုသုတမ်ား ျဖစ္သည့္ ေနအဖြ႔ဲအစည္း လွည့္ပတ္တည္ ရွိေနပံု၊ လူသားႏွင့္ အျခား သက္ရွိတုိ႔၏ သမိုင္းေၾကာင္း၊ ေတာတြင္း တိရစၦာန္တုိ႔၏ သက္ရွင္ လႈပ္ရွားမႈ သဘာ၀မ်ား၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ သစ္ေတာ သစ္ပင္ တုိ႔၏ အက်ိဳးျပဳပံု စသည္တို႔ကုိ Movie Time တြင္ ျပသ ရွင္းလင္းေပး ျခင္းျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ားကုိ ဗဟုသုတ ႀကီးပြား တိုးတက္ ေစသည္။

PE Time

ကေလးတုိ႔၏ အျမင္စြမ္းရည္ တုိးတက္ေစရန္ႏွင့္ အေျခခံအေရာင္မ်ားကုိ ခြဲျခားသိျမင္တတ္ေစရန္ Coloring Time ကိုထည့္သြင္းထားသည္။ ရုပ္ပံုမ်ားကုိ ေဆးျခယ္ေစျခင္းျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္ရွိအရာ၀တၳဳမ်ားကုိ ရင္းႏွီးေစၿပီး Pattern မ်ားကုိ ေဆးျခယ္ျခင္းျဖင့္ စဥ္းစားေတြးေခၚႏိုင္စြမ္းကုိ ျမွင့္တက္ေစသည္။

Nap Time

ကေလးတုိ႔၏ အျမင္စြမ္းရည္ တုိးတက္ေစရန္ႏွင့္ အေျခခံအေရာင္မ်ားကုိ ခြဲျခားသိျမင္တတ္ေစရန္ Coloring Time ကိုထည့္သြင္းထားသည္။ ရုပ္ပံုမ်ားကုိ ေဆးျခယ္ေစျခင္းျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္ရွိအရာ၀တၳဳမ်ားကုိ ရင္းႏွီးေစၿပီး Pattern မ်ားကုိ ေဆးျခယ္ျခင္းျဖင့္ စဥ္းစားေတြးေခၚႏိုင္စြမ္းကုိ ျမွင့္တက္ေစသည္။

Coloring Time

ကေလးတုိ႔၏ အျမင္စြမ္းရည္ တုိးတက္ေစရန္ႏွင့္ အေျခခံအေရာင္မ်ားကုိ ခြဲျခားသိျမင္တတ္ေစရန္ Coloring Time ကိုထည့္သြင္းထားသည္။ ရုပ္ပံုမ်ားကုိ ေဆးျခယ္ေစျခင္းျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္ရွိအရာ၀တၳဳမ်ားကုိ ရင္းႏွီးေစၿပီး Pattern မ်ားကုိ ေဆးျခယ္ျခင္းျဖင့္ စဥ္းစားေတြးေခၚႏိုင္စြမ္းကုိ ျမွင့္တက္ေစသည္။

Computer Time

တိုးတက္ေနေသာ သင္ၾကားမႈနည္းစနစ္မ်ားႏွင့္အညီ Computer သင္ခန္းစာမ်ားကုိ ကေလးတစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ တစ္ပတ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ ၾကပ္မတ္သင္ၾကားေပးသည္။

Reading Time

Reading Time အတြက္ ကေလးတုိ႔ႏွစ္သက္ဖြယ္ရာ သင္ေထာက္ကူ စာအုပ္မ်ား ထားရွိျခင္းအားျဖင့္ Reading Skill ကုိတုိးတက္လာေစသည့္အျပင္ စာအုပ္စာေပကုိ ျမတ္ႏိုးတတ္သည့္စိတ္ကုိ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ ေပးရာေရာက္ၿပီး ေက်ာင္းေန
ေပ်ာ္ေစသည္။ ကေလးငယ္တုိ႔သည္ မိမိတို႔ စိတ္အားထက္သန္ရာ အေၾကာင္း အရာမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ ဖတ္႐ႈႏိုင္သည္။ ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရာတြင္ ခက္ခဲေသာ ေနရာမ်ား၌ ဆရာ/မမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစသည္။

Swimming

ကေလးတုိ႔၏ အရိုးအဆစ္မ်ား ဖြ႔ံၿဖိဳးသန္မာလာေစရန္ အေထာက္အကူေပးေသာ ေရကူးျခင္းကုိ ေႏြကာလ၌ တပတ္လွ်င္ တႀကိမ္ Inya Lake Hotel ရွိ ေရကူးကန္တြင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသည္။

Snack

Music

Field Trip

Art Time

Birthday

Chrismas Party

Farewell

Group Photo

Halloween Party

Lunch Time

Music Time